Email disclaimer

Nederlandse versie

Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien de e-mail bij vergissing bij u is terecht gekomen, neemt u dan s.v.p. direct contact met ons op, telefoon +31 (0)6 39 60 82 64 of op +31 (0)6 11 91 65 01. Wij verzoeken u in dat geval de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten, beschermd door een beroepsgeheim.

Voor wat betreft de inhoud van dit e-mailbericht, alsmede de eventueel toegevoegde bijlagen geldt dat hierop geen accountantscontrole is toegepast, tenzij expliciet anders vermeld.

Op alle door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen, en die zijn op te vragen bij het Centraal Secretariaat. Dit e-mail bericht is gecontroleerd op aanwezigheid van computervirussen.

GreenStars B.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, KvK nr. 71722084.

English version

This e-mail message is exclusively intended for the addressee(s). If you receive the e-mail message by mistake, would you please contact us immediately, telephone +31 (0)6 39 60 82 64 or +31 (0)6 11 91 65 01. As the e-mail message may contain confidential information that is protected by professional secrecy, you are requested to destroy the e-mail message in such cases and not to use the contents or to distribute the contents among third parties.

The contents of this e-mailmessage, including attachments, if any, have to be considered as ‘not audited’ unless explicitly stated otherwise.

Our general terms and conditions, which includes limitations regarding liability, apply to all of the assignments we carry out and are available on request at the Central Secretariat.

This email message has been checked for the presence of computer viruses.

GreenStars B.V. seats according to the articles of association in Amsterdam, Dutch trade number 71722084.

Direct contact opnemen?